Prof. Steklács János önéletrajz

h, 2021/02/22 - 08:48 -- Deli Kitti
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Szakmai önéletrajz

 

 

Név:                            Steklács János

Fokozat:                     PhD, habilitált doktor

Születési hely, idő:     Cegléd, 1970. május 25.

 

Beosztás, munkahely

2019-            egyetemi tanár, PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék

2017-19        egyetemi tanár, mb. tanszékvezető, ELTE TÓK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

2016-            egyetemi tanár

2011-17        dékán, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

2009-            főiskolai tanár

2009-            intézetigazgató, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Humán Tudományok Intézete

2007-            intézetigazgató, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet

2006-            megbízott intézetigazgató, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet

2005-            főiskolai docens, tanszékvezető, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

2002-            főiskolai adjunktus, megbízott tanszékvezető, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1998-            tanszékvezető-helyettes, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1996-            főiskolai tanársegéd, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

 

Egyéb munkahelyek, feladatok

2019-            törzstag, PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

2018-            tudományos főmunkatárs, Kaposvári Egyetem PK (félállás 2021. jan. 31-ig)

2012-            témavezető, óraadó, Szegedi Tudományegyetem, BTK Neveléstudományi Doktori Iskola

2012-15        tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem, BTK Neveléstudományi Intézet

2011-            szakértő, Oktatási Hivatal, Kerettanterv Bizottság, Magyar Képzési Keretrendszer Bizottság

2009-11:       óraadó, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

 

 

Tanulmányok, fokozatok

2012:            Habilitált doktori fokozat, nyelvtudomány, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Program

2004:            PhD fokozat, nyelvtudomány, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Program

2001:            szigorlat és abszolutórium a PTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programon

1997-2001:   doktorandusz, Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program

1996-            középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szak, magyar mint idegen nyelv, hungarológia, Janus Pannonius Tudományegyetem

 

Egyéb tanulmányok

2014:            Tobii Eye Tracking Academic Masterclass, Behavior Researches, master class Stockholm, Svédország

2008:            Qualifizierung in Diagnostic und Förderung der PISA Risikogruppen im Lesen, nemzetközi szeminárium, Frankfurt, Németország

2004:            Literacy Innovation in Kindergarten Classrooms, nemzetközi szeminárium, Retimon, Kréta, Görögország

2003:            Current Challenges of Literacy, nemzetközi szeminárium, Huy, Belgium

 

 

Szakmai közéleti tevékenység

2018-2019    tag, ELTE, Egyetemi Tudományos Tanács

2019             tag, ELTE, Egyetemi Habilitációs Bizottság

2014-17        tag, MRK, Pedagógusképzési Bizottság

2014-            elnök, OTE, Magyar Nyelv és Irodalom Tagozat

2011-16        elnök, OTDK, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Tanulás- és Tanításmódszetani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság

2011-13        tag, bíráló, Reading Research Quartely folyóirat szerkesztő- és bírálóbizottsága (USA)

2008-10        tag, bíráló, Reading Research Quartely folyóirat szerkesztő- és bírálóbizottsága (USA)

2007-            tag, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Szakbizottság, Szakmódszertani Albizottság

2007-            köztestületi tag, Magyar Tudományos Akadémia

2007-            tag, EARLI

2006-08:       elnök, HunRA Magyar Olvasástársaság

2006-10        tag, Magyar Rektori Konferencia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Albizottsága

2000-06        tanácstag, külügyi referens, HunRA, Magyar Olvasástársaság,

2000-            tag, IRA (Nemzetközi Olvasástársaság),

2000-06:       képviselő, IDEC (a Nemzetközi Olvasástársaság európai tagországainak egyeztető tanácsa)

1997-            tag, HunRA, Magyar Olvasástársaság,

1995-96:       senior, Kerényi Károly Szakkolégium, JPTE, Pécs

1994-96:       szakkolégiumi tag, Kerényi Károly Szakkolégium JPTE, Pécs

 

Nyelvvizsgák

Angol, német, latin, görög (középfok)

 

Kutatási terület

Alkalmazott nyelvészet, pedagógiai nyelvészet, anyanyelvi nevelés, műszeres szemmozgásvizsgálat (eye tracking), metakogníció és olvasás, olvasási stratégiák és tanításuk, a szövegértő olvasás képességének fejlesztése, funkcionális analfabetizmus.

Publikációk

Előadások konferenciákon magyarul és angolul, itthon és külföldön. Tanulmányok, önálló monográfia, könyvfejezetek, recenziók, lektori, szerkesztői munka magyar és angol nyelven.

 

Oktatói tevékenység

A diploma megszerzése óta a sokféle tárgyat oktattam alap- és mesterképzésben. Az első néhány évben irodalmi tárgyú kurzusokat is, a következőket: Irodalmi alapfogalmak, Műértelmezés, Gyermekirodalom, Népköltészet, Mese- és mítoszelmélet. Ezt az időszakot követően már csak nyelvészeti tárgyakat tanítottam, ezek a következők voltak: Stilisztika, Szövegtan, Óvodai anyanyelvi nevelés, Beszédművelés, Az anyanyelvi nevelés elmélete, Az olvasás, szövegértés tanítása.

Doktori képzésben három intézményben vettem, veszek részt témavezetőként, óraadóként, ezek a PTE Nyelvtudományi Doktori Iskolája SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolája, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolája, az utóbbiban egy-egy előadás erejéig. A PhD képzésben a következő kurzusokat tartottam magyar nyelven: Az olvasáskutatás jelenkori kihívásai, Olvasáskutatás, Szemmozgásvizsgálat a pedagógiai kutatásban, angolul pedig a következőket: Reading Literacy, Reading Comprehension, Eye Tracking Research.

 

Tudományos, kutatói tevékenység

PhD értekezésem témája a funkcionális analfabetizmus volt. Ezt követően a felmerült kérdéseknek megfelelően az olvasási stratégiák, a metakogníció kutatásával kezdetem foglalkozni, ezzel a területtel kapcsolatosak a habilitációs téziseim. Az eltelt évek alatt egyre többször találkoztam a szemmozgásvizsgálat műszeres módszerével, jelenleg is ez a kutatási terület foglalkoztat a leginkább.

Az évek során jelentős lektori tevékenységet is gyakoroltam, részt vettem hazai és külföldi konferenciák, tanulmányok bírálatában is. Ezek mellett több mint harminc általános iskolai tankönyv, munkafüzet megírásában, lektorálásában vállaltam szerepet.

Részt vettem több magyar és angol nyelvű kötet, folyóirat szerkesztőjeként, bírálójaként, amelyek közül az Egyesült Államokban megjelenő Reading Research Quarterly című szakmai folyóiratot említem, amelynek 2008 és 2010, majd 2011 és 2013 között voltam bíráló szerkesztője, amely nagy megtiszteltetés és szakmai elismerés számomra.

Közreműködtem kutatási pályázatokban, amelyekben fontos tapasztalatokat szereztem, sokat tanultam magyar és külföldi kollégáktól. A legjelentősebbek ezek közül a tizenévesek olvasási problémáinak kezelésével foglalkozó európai uniós kutatások (ADORE, Adolescent Struggling Readers in European Countries, BaCuLIT, Basic Curriculum for Teachers’ In-service Training in Content Area Literacy in Secondary Schools

Az elmúlt évek másik fontos kutatási, fejlesztési tevékenysége volt számomra, hogy az online diagnosztikus értékelési rendszer kidolgozásában, a feladatírók koordinálásában, a tartalmi keretek kidolgozásában részt vettem. Ez a projekt a Szegedi Tudományegyetem koordinálásával folyik, a három major területe a matematika, a természettudomány és az olvasás, ez utóbbi kidolgozását koordináltam. Ezzel párhuzamosan folyt a nemzeti kompetenciamérések tartalmi kereteinek megújítása, itt bírálói feladatom volt, próbáltam a kettőt harmonizálni, mindezzel együtt a 2012-es kerettanterv és az akkor készülő alsó tagozatos olvasókönyvek tartalmában, struktúrájában is az egységesítésre törekedtem.

A pályán eltöltött évek alatt számos konferencián, szakmai rendezvényen tartottam előadást magyar és angol nyelven hazánkban és külföldön, meghívott, plenáris előadóként is. A legnagyobb szakmai elismeréseim között tartom számom, hogy Kanadában és a Fülöp-szigeteki Olvasás Világkongresszuson, valamint California State University-n szintén meghívott előadóként szerepelhettem. A többször is megrendezésre kerülő, saját alapítású konferenciák szempontjából két rendezvényt említenék, az első a Nyelvi képességek fejlesztése és fejlődése kisgyermekkorban elnevezésű konferencia, amely 2006 óta több alkalommal adott lehetőséget gyakorló pedagógusoknak, módszertani szakembereknek, kutatóknak és kiadóknak az eszmecserére.

Az elmúlt évtizedben érdeklődésem a szemmozgáskutatás felé orientálódott. Ezt a területet egyre jobban megismerve általánosságban kezdett érdekelni a szemmozgásvizsgálat lehetősége a tanítási, tanulási folyamatokban. Mindennek hatására született meg a Kecskeméten, majd Budapesten működő Szemmozgás, Tanulás, Olvasás Szemkamerás Kutatóműhely. Ehhez kapcsolódik a másik, Magyar Szemmozgáskutatás Konferencia elnevezésű rendezvény, amelyet 2019-ben negyedik alkalommal rendeztünk meg.

A saját szervezésű konferenciáink mellett többször szerepeltem hazai, külföldi, nemzetközi konferenciákon szekció elnökként, levezető elnökként és természetesen előadóként. A legjelentősebb a szervezőmunka területén talán a manilai és a budapesti Olvasás Világkongresszus volt, valamint a Nemzetközi Olvasástársaság európai olvasáskonferenciái.

 

Legfontosabb 10 publikáció

1.     

Steklács, János (szerk.) (2019): Szemkamerás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban Tanulmánykötet Kaposvár, Magyarország : Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 200 p.

2.     

Shuhua, An; Steklács, János; Zhonghe, Wu (2017): Classroom Teaching Research for All Students In: Kaiser, G (szerk.)Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education : ICME-13 Monographs Hamburg, Németország : Berlin, Springer, pp. 635-636. , 2 p.

3.     

Steklács, János (2016): Eye tracking technology, as a new research field of education and methodology In: Damien, Sagrillo; Alain, Nitschké; Friedhelm, Brusniak (szerk.)Leo Kestenberg und musikalische Bildung in Europa Weikersheim, Németország : Margraf Publishers, pp. 131-144. , 14 p.

4.     

Csíkos, CsabaSteklács, János (2015): Relationships between student performance on arithmetic word problems eye-fixation duration variables and number notation (number words vs. Arabic numerals) Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education 14 pp. 43-57. ,15 p.

5.     

Steklács János ; Molnár, Gyöngyvér ; Csapó, Benő (2015): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere In: Csapó, Benő; Steklács, János; Molnár, Gyöngyvér (szerk.) Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei Budapest, Magyarország : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), pp. 15-31.

6.     

Steklács, János (2013): Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés Budapest, Magyarország : Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt, 199 p.

7.     

Steklács, János (2010): Teaching Cognitive and Meta-Cognitive Reading Strategies In: Garbe, Christine; Karl, Holle; Weinhold, Swantje (szerk.) ADORE - Teaching Struggling Adolescent Readers in European Countries: Key Elements of Good Practice New York (NY), Amerikai Egyesült Államok: Peter Lang Verlag, pp. 123-132. , 10 p.

8.     

Csíkos, CsabaSteklács, János (2010): Metacognition-based reading intervention programs among fourth-grade Hungarian students In: Anastasia, Efklides; Plousia, Misailidi (szerk.)Trends and prospects in metacognition research New York (NY), Amerikai Egyesült Államok : Springer-Verlag New York, Inc., pp. 345-366. , 22 p.

9.     

Józsa Krisztián; Steklács János (2009): Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései MAGYAR PEDAGÓGIA 109 : 4 pp. 365-397. , 33 p.

10. 

Steklács János (2005): Funkcionális analfabetizmus a hipotézisek, tények és számok tükrében Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó, 132 p.

 

 

You shall not pass!