University of Pécs

"Education and Society" Doctoral School of Education

 

 

Horizontok és Dialógusok IV. konferenciafelhívás

Sat, 2018/02/17 - 11:40 -- Márhoffer Nikolett
Printer-friendly versionPDF változat

 

 HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK IV.

KONFERENCIAFELHÍVÁS


PROGRAM

ABSZTRAKTKÖTET


 

 

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

 

 

A konferencia időpontja: 2018. május 9-12.

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferenciáját negyedik alkalommal rendezi meg. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos tanácskozások programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére.

A konferencia vertikális fókuszait a hagyományos konferenciák kontextusai, narratív dimenziói határozzák meg. Idén a három konferenciát összekötő horizontális szál a TÁRSADALMI BEFOGADÁS témaköre lesz.

IX. Iskola a társadalmi térben és időben

A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia szükséges a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferenciánk célja az oktatás és társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése.

A konferencia lehetőséget kíván nyújtani a neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, PhD hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, megvitatására. A Doktori Iskola kutatási programjához illeszkedően felsőoktatást és közoktatást érintő vizsgálatok, nevelésszociológiai és romológiai kutatások, interdiszciplináris neveléstudományi kérdések, oktatástörténeti kutatások kerülhetnek bemutatásra a plenáris előadásokat követő szekcióüléseken melyek kötődnek a társadalmi befogadás kérdésköréhez.

Tervezett szekcióink:

- Oktatástörténeti kutatások

- Módszertani kutatások

- Nevelésszociológiai kutatások

- Felsőoktatást vizsgáló kutatások

- IKT és pedagógia kapcsolata

 

VI. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia, a pedagógusképzés reformjának folytatása

A konferencia alapvető küldetése, hogy lehetőséget adjon a pécsi, a regionális, s ehhez kapcsolódóan országos, nemzetközi neveléstudományi értékek, felismerések, pedagógiai modellek bemutatására, dialógusuk kialakítására.

A fókuszban a tanulásközpontú pedagógiai és neveléstudományi megközelítések állnak, különös hangsúllyal a pedagógusképzés reformjának folytatásán és a társadalmi befogadáson. Az előző konferenciákon kirajzolódó aspektusok – diverzitás, dialógus, participáció, multiperspektivitás, szubszidiaritás, inkluzivitás – adják a keretét a tudományos együttgondolkodásnak. Az évről évre több résztvevőt vonzó konferencia hatására indult el az Autonómia és Felelősség neveléstudományi folyóirat, valamint az azonos elnevezésű tanulmánykötet-sorozat. A folyóirat a konferencia-sorozat révén kirajzolódó aspektusok követését teszi lehetővé a konferenciák alkalmai között, míg a tanulmánykötet-sorozatban válogatások olvashatók részint a konferencia-előadások anyagaiból, másrészt pécsi-regionális, meghívott országos, vagy nemzetközi műhelyek kapcsolódó munkáiból.

Tervezett szekcióink:

- Inklúzió a közoktatásban, a mindennapi gyakorlatban

- A tanulási utak sokszínűsége

- Dialógus és identitás – interaktív és kollaboratív modellek

- Részvételi modellek a pedagógusképzésben

- Multiperspektivitás jelentősége a tanulási folyamatban

- Transzverzális kompetenciák fejlesztésalapú képzés-fejlesztés

- Az értékelés és visszajelzés szerepe a tanulási folyamatban

- Digitális pedagógia, IKT-vel támogatott oktatás, e-Learning

 

VII. Romológus Konferencia – 20 éves a romológus képzés, 15 éves a Szakkollégium

A 2017/2018-as tanévben a pécsi romológus képzésnek a 20., a Wlislocki Henrik Szakkollégium alapításának a 15. évfordulóját ünnepeljük. A konferencia széles körben szólítja meg az érdeklődőket. Kiemelten számítunk a pécsi egyetemen tanult, végzett romológus hallgatókra, hogy mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai területükön. A romológia különböző – elméleti és gyakorlati - területein alkotó, publikáló elismert szakembereket is várjuk a rendezvényre, hogy az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább gazdagítsuk. E mellett külön figyelmet szentelünk azokra a felsőoktatásban jelenleg tanuló PhD hallgatókra és roma szakkollégiumi tagokra, akik érdeklődnek a romológia tudományterülete iránt. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudományos élet különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltetik magukat a képzett és tudományosan minősített szakemberektől,

PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig. Ebben az évben a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi kapcsolatok megjelenítése egy újabb fontos területe a konferenciának.

A konferenciák közötti kapcsolatot részben a fenti tematikus fókuszok, részben horizontális narratívák képviselik. Továbbra is három fő szál dominál a konferencián.

 

1. A kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban

A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi kontextusa is a részét képezi ennek a horizontnak.

 

2. Inkluzivitás-interkulturalitás

Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, tapasztalatai, eredményei állnak a középpontban, különös hangsúllyal az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. Elengedhetetlen hangsúlyt képeznek azok a felismerések, útmutatások, amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.

 

 

3. Multiperspektivitás

Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben.

A Horizontok és Dialógusok konferenciasorozat a Társadalmi befogadás témakörét középpontba emeli 2018-ban, ezzel is hangsúlyozva a két évfordulót ünneplő intézmény (Romológia Tanszék és Wlislocki Henrik Szakkollégium) működési területét. Megtartva a konferencia tartalmi nyitottságát, szívesen fogadunk olyan előadásokat, amelyek a társadalmi befogadás (social inclusion) hazai és nemzetközi társadalompolitikai megközelítését tudományos kontextusba helyezik.

 

 

Felhívjük az érdeklődők figyelmét, hogy a konferencianapokra angol nyelvű absztrakttal és előadással is lehet jelentkezni!

Jelentkezni lehet akár csak az egyik, akár mindhárom konferenciára!

A négy nap - az előző években megszokott módon - továbbra is három külön konferenciának felel meg! Így valaki akár három konferencia hivatalos résztvevője is lehet a négy nap alatt!

A konferenciára oktatók, kutatók és hallgatók mellett várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is.

 

Részvételi formák:

● előadás nélküli résztvevő

● szekció előadás magyar vagy angol nyelven (15 perc előadás, 5 vita)

● szimpózium előadás (60 perc előadás, 20 perc vita)

● tudományos poszter előadás

● műhely

 

A konferencián való részvétel ingyenes!

Az előadóknak az alábbi címen elérhető jelentkezés lap kitöltésével és absztraktjuk feltöltésével szükséges regisztrálniuk ezen a felületen: https://goo.gl/T9UJKe

A jelentkezés határideje: 2018. március 03. 0.00 óra

A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk: hdkonferencia2018@gmail.com 

 

A konferencia fővédnöke: Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere

A konferencia programbizottsága: Prof. Dr. Forray R. Katalin, Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, Dr. habil. Híves-Varga Aranka, Dr. habil. Mrázik Julianna, Dr. habil. Cserti- Csapó Tibor, Dr. Arató Ferenc, Dr. Huszár Zsuzsanna, Trendl Fanni

A konferencia szervezőbizottsága: Ács-Bíró Adrienn, Balázsovics Mónika, Nyúl Eszter Anna, Maisch Patrícia, Márhoffer Nikolett, Vezdén Katalin

You shall not pass!