University of Pécs

"Education and Society" Doctoral School of Education

 

 

Horizontok és Dialógusok 2019

Thu, 2019/03/07 - 13:53 -- Márhoffer Nikolett
Printer-friendly versionPDF változat

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK V.

KONFERENCIAFELHÍVÁS


PROGRAM

ABSZTRAKTKÖTET


 

 

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

 

 

A konferencia időpontja: 2019. május 8-10.

 

 

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

 

A konferencia időpontja: 2019. május 8-10.

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferenciáját ötödik alkalommal rendezi meg. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos tanácskozások programját az eddigi évekhez hasonlóan időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére.

 

A konferencia az idei évben a tudományos diszkusszió mellett a Befogadó Egyetem művészeti pályázata alkotásainak bemutatására is teret biztosít. A pályázatról bővebb információ az alábbi linken érhető el.

 

 

X. Iskola a társadalmi térben és időben

A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia szükséges a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferenciánk célja az oktatás és társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése. A konferencia lehetőséget kíván nyújtani a neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, PhD hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, megvitatására. A Doktori Iskola kutatási programjához illeszkedően felsőoktatást és közoktatást érintő vizsgálatok, nevelésszociológiai és romológiai kutatások, interdiszciplináris neveléstudományi kérdések, oktatástörténeti kutatások kerülhetnek bemutatásra a plenáris előadásokat követő szekcióüléseken melyek kötődnek a társadalmi befogadás kérdésköréhez.

 

Tervezett szekcióink:

·        

Oktatástörténeti kutatások

·        

Módszertani kutatások

·        

Nevelésszociológiai kutatások

·        

Felsőoktatást vizsgáló kutatások

·        

IKT és pedagógia kapcsolata

 

 

VII. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia, a pedagógusképzés reformjának folytatása

A konferencia alapvető küldetése, hogy lehetőséget adjon a pécsi, a regionális, s ehhez kapcsolódóan országos, nemzetközi neveléstudományi értékek, felismerések, pedagógiai modellek bemutatására, dialógusuk kialakítására. A fókuszban a tanulásközpontú pedagógiai és neveléstudományi megközelítések állnak, különös hangsúllyal a pedagógusképzés reformjának folytatásán és a társadalmi befogadáson. Az előző konferenciákon kirajzolódó aspektusok – diverzitás, dialógus, participáció, multiperspektivitás, szubszidiaritás, inkluzivitás – adják a keretét a tudományos együttgondolkodásnak.  Az idei konferenciát a PAB Pedagógiai Munkabizottságával közösen szervezzük. A konferenciához egy nyitórendezvény is kapcsolódik, amely az Open Space modell segítségével hallgatóknak és oktatóknak, valamint minden konferencia-résztvevőnek lehetőséget biztosít az interaktív részvételre. A nyitórendezvény a Befogadó Egyetem program keretén belül azt a témát járja körül, hogy az egyetemi polgárok milyen egyetemet szeretnének, milyen javaslataik, meglátásaik vannak az egyetemi képzések rendszerének, gyakorlatának tovább gondolására, fejlesztésére. A konferencián külön szekcióban mutatjuk be az Autonómia és felelősség folyóirat 2018-as, összevont számát.

 

1. A kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban

A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi kontextusa is a részét képezi ennek a horizontnak.

 

2. Inkluzivitás-interkulturalitás

Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, tapasztalatai, eredményei állnak a középpontban, különös hangsúllyal az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. Elengedhetetlen hangsúlyt képeznek azok a felismerések, útmutatások, amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.

 

3. Multiperspektivitás

Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben.

 

Tervezett szekcióink:

·        

Inklúzió a közoktatásban, a mindennapi gyakorlatban

·        

A tanulási utak sokszínűsége

·        

Dialógus és identitás – interaktív és kollaboratív modellek

·        

Részvételi modellek a pedagógusképzésben

·        

Multiperspektivitás jelentősége a tanulási folyamatban

·        

Transzverzális kompetenciák fejlesztésalapú képzés-fejlesztés

·        

Az értékelés és visszajelzés szerepe a tanulási folyamatban

·        

Digitális pedagógia, IKT-vel támogatott oktatás, e-Learning

 

 

VIII. Romológus Konferencia

A konferencia célcsoportja kettős. Egyrészt a pécsi egyetemen már végzett, illetve jelenleg tanulmányokat folytató romológus hallgatókat szólítja meg, hogy mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai területükön. Másrészt a romológia különböző területein alkotó, publikáló elismert szakembereket várjuk a rendezvényre, hogy az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább gazdagítsuk. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudomány különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltetik magukat a képzett és minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig.

 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a konferencianapokra angol nyelvű absztrakttal és előadással is lehet jelentkezni! Jelentkezni lehet akár csak az egyik, akár mindhárom konferenciára! A három nap - az előző években megszokott módon - továbbra is három külön konferenciának felel meg! Így valaki akár három konferencia hivatalos résztvevője is lehet a három nap alatt! A konferenciára oktatók, kutatók és hallgatók mellett várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is.

 

Részvételi formák:

·        

előadás nélküli résztvevő

·        

szekció előadás magyar vagy angol nyelven (15 perc előadás, 5 perc vita)

·        

szimpózium előadás (60 perc előadás, 20 perc vita)

·        

műhely

 

 

A konferencián való részvétel ingyenes!

Az előadóknak az alábbi címen elérhető jelentkezési lap kitöltésével és (1500-3000 karakter terjedelmű) absztraktjuk feltöltésével szükséges regisztrálniuk ezen a felületen: https://tinyurl.hu/NojW/

 

A jelentkezés határideje: 2019. március 20. 20.00 óra

A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk:

hdkonferencia2019@gmail.com

 

 

A Horizontok és Dialógusok V. konferencia elnöke: Dr. habil. Cserti Csapó Tibor

 

X. Iskola a társadalmi térben és időben konferencia elnöke: Dr. habil. Cserti Csapó Tibor

VII. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia elnöke: Dr. Arató Ferenc

VIII. Romológus Konferencia elnöke: Dr. habil. Orsós Anna

 

A konferencia programbizottsága: Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, Prof. Dr. Forray R. Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, Dr. habil. Híves-Varga Aranka, Dr. habil. Cserti Csapó Tibor, Dr. Arató Ferenc, Dr. Dezső Renáta Anna, Dr. Huszár Zsuzsanna

 

A konferencia szervezőbizottsága: Balázsovics Mónika, Deli Kitti, Fodor Bálint, Gergye Eszter, Haffner-Kiss Alexandra, Maisch Patrícia, Márhoffer Nikolett, Mogyorósi Renátó, Sándor-Schmidt Barbara, Szabó Hajnalka Piroska, Stummer Krisztina, Végh Zoltán, Vezdén Kata

 


Az absztraktok bírálatának szempontjai:

Minden szempontra 0-5 pont adható. Összesen 30 pont adható.

 

 

Illeszkedés a konferencia témáihoz

Az elméleti keret kidolgozottsága

A vizsgálni kívánt kérdések és célok megfogalmazása

Alkalmazott módszerek

Elméleti, gyakorlati jelentőség

Általános minőség, szerkezet, stílus

 

You shall not pass!