Habilitációk

cs, 2016/06/30 - 23:22 -- Szalacsi Alexandra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

                                             Habilitációs eljárások 

 

 

Eljárás éve

Név

Tudományos előadás címe

Tantermi előadás címe

2007

Venter György

A pedagogikum tartalma az európai tanárképzésben – a kilencvenes évek

Iskola és hátránykezelés

 

2008

Rétsági

Erzsébet

A sportrekreációra nevelés néhány tantárgypedagógiai kérdése

A testnevelés tantárgy értékei a tanulók személyiségfejlesztésében

Bárdossy Ildikó

Nyitott curriculumok és a produktív tanulás

Curriculumelmélet mint önálló diszciplína

Juhász

Gábor

Képzési, fejlesztési igények a hazai civil / non-profit szervezetek körében

A hazai non-profit szervezetek működését befolyásoló tényezők vizsgálata, különös tekintettel a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeire

2009

Füzesi

Zsuzsanna

Társadalmi előítéletek iskolai mintázata

Előítéletek a társadalomban, előítéletek az iskolában

Hamar

Pál

A testnevelés tartalmi korszerűsítésének tendenciái a magyar közoktatásban

A tananyag-kiválasztás és elrendezés szempontjai az iskolai testnevelésben

2010

 

Györgyi Zoltán

Elmaradt modernizáció vagy alternatív iskolarendszer. A portugál oktatási rendszer múltja és jelene

Az életmód változása és a kistelepülések oktatása az utóbbi évtizedekben

Cserti Csapó Tibor

Cigány civil szervezetek hatékonyság-vizsgálata

A magyarországi cigány népesség demográfiai alakulása

2011

Soós István

A „homo sedens” nemzetközi kutatása

A fizikai aktivitás és az egészség kapcsolata társadalomtudományi nézőpontból

Orsós

Anna

A beás nyelv szociolingvisztikai és oktatáspolitikai helyzete

A magyarországi cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei

2013

 

Kereszty Orsolya

„A Nő és a Társadalom” mint az informális tanulás és oktatás egy eszköze a dualizmus kori Magyarországon

A nőnevelés szerkezetének és tartalmának változásai: középfokú oktatás, felsőoktatás és felnőttképzés (1867-1914)

Fáyné

Dombi Alice

A pedagógiai professzió  mint a kulturális emlékezet integráns része

Tanítói szerepek a 19. században

2014

Varga

Katalin

Az információs műveltség, mint szemléletmód a pedagógiában

Az információs műveltség követelményei a közoktatásban

2015

 

Várnagy Péter

Az oktatás és a felnőttoktatás jogi háttere

Karácsony Sándor cserkészpedagógiája – a „béke-pedagógiája”

Horváth Kinga

(De)centralizáció a magyarországi és szlovákiai közoktatásban komparatív viszonylatban

Újszerű trendek az oktatásmenedzsmentben

Bajusz Klára

Az aluliskolázottság, mint társadalmi probléma

Korai iskolaelhagyás okai

Híves-Varga Aranka

Inklúzió a gyakorlatban (Inclusion in Practice)

Kooperativitás a gyakorlatban (Cooperative Learning in Practice)

Bús

Imre

Játék az ember életében. A játékról szóló gondolkodás irányzatai

A játék alkalmazása a pedagógiában

Kaposi

József

Pedagógiai kultúraváltás a történelemtanításban és a tanárképzésben

A tankönyvek új generációja és a Nemzeti Köznevelési Portál

2016

 

 

 

 

Kurucz

Rózsa

A Montessori-pedagógia kutatási irányai történeti aspektusból

A Montessori-pedagógia térhódítása

Mrázik

Julianna

A tanári teljesítmény mérését célzó fejlesztések

Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban

Németh

Balázs

Az összehasonlító felnőttoktatási kutatások trendjei

A felnőttek tanulásának ösztönzése az Európai Unióban

Varga

László

A gyermeki világkép a gyermekkultúra tükrében

A kisgyermeknevelés új trendjei és kihívásai

Mandel Kinga Magdolna

Oktatási változásmenedzsment: az előkészítő osztályok reformja a Székelyföldön

Román felsőoktatás-politika

2018

Di Blasio Barbara

Módszertani útkeresés a neveléstudományban

Művészetek és kompetenciafejlesztés

Béres Judit

Reflektív olvasás és kreatív írás – mint hátránykompenzációs eszköz – hátrányos helyzetű középiskolások személyiségfejlesztésében

Az iskoláskor előtti családi írás- és olvasásfejlesztés pszichés háttere – a szülők képzése

2019

Torgyik Judit

Interkulturális nevelés az Európai Unióban

Szocio-kulturális különbségek az élethosszig tartó tanulás során 

 

 

 

 

2020      

 

Országos Doktori Tanács – Habilitációs előadások

 

 

You shall not pass!