Pécsi Tudományegyetem

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

 

 

Minőségbiztosítás

k, 2015/09/29 - 15:45 -- Szalacsi Alexandra
Nyomtatóbarát változatPDF változat

A PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Minőségbiztosításának programja

 

1. A minőségbiztosítás általános alapelvei

Az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 2006-os megalapítása óta kiemelt figyelmet fordít a minőségbiztosításra. Ennek alapelvei, célkitűzései szándékaink szerint összhangban állnak a PTE Minőségbiztosítási szabályzatának elveivel.

[1]

 

A minőségbiztosítási rendszer főbb fázisai (részben e dokumentumban, részben pedig az OTNDI szabályzatában, más dokumentumaiban) a Doktori Iskola honlapján és a doktori.hu-n is nyilvánosan, szabadon elérhetők.

 

Programunkban meghatároztuk és dokumentáltuk mindazokat a folyamatokat, folyamatparamétereket (sorrend és kölcsönhatások) és kritériumokat, amelyek a rendszer hatásos működtetéséhez, a folyamatok ellenőrzéséhez, valamint a partneri követelményeket maradéktalanul kielégítő szolgáltatásokhoz szükségesek, és amelyek lehetővé teszik azok szabályozott működését, folyamatos fejlesztését.

 

Célkitűzések

Célunk annak biztosítása, hogy oktatási és kutatási tevékenységünk az előkészítéstől egészen a képzés befejezéséig (illetve szükség szerint utána is) tervezett és szabályozott módon menjen végbe. Az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola végzettségként doktori (PhD) tudományos fokozatot adhat. E fokozat megnevezése neveléstudományi Ph.D., amely a neveléstudomány magas színvonalú ismeretét, a tudományterületet új eredményekkel gazdagító kutatások és fejlesztések művelését, és mindezzel az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A Doktori Iskola tehát bázisa a tudományos kutatói képzésnek, ezért kiemelt célja, hogy a hallgatókat felkészítse tudományos tevékenységük megkezdésére és folytatására, kutatási eredményeik közzétételére és disszeminációjára. Ebből következően a doktori képzés minőségbiztosítási rendszerének működtetésekor olyan alapelvek érvényesítésére és olyan módszerekre van szükség, amelyek kellő garanciát jelentenek arra, hogy a hallgatók tudományos teljesítményükkel jelen lehessenek tudományáguk, a neveléstudomány vezető hazai és nemzetközi műhelyeiben.

 

Folyamatleírás

Doktori Iskolánkban minden olyan folyamatot, amely közvetlenül befolyásolja a minőséget, meghatározunk és megtervezünk. Gondoskodunk arról, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak, és hogy a tevékenységeket szabályozott körülmények között végezzük. A partneri igényeknek megfelelő oktatási-kutatási szolgáltatást szakmailag jól képzett, felkészült szakemberekkel, valamint a színvonalas munkához szükséges eszközháttér biztosításával érjük el. A tervezettséget és szabályozottságot a folyamatok megvalósítását irányító vezetők (a doktori iskola törzstagjai és vezetője) munkájával és szabályozó dokumentumok használatával biztosítjuk. Ezek elérhetők az alábbi honlapon: http://nevtudphd.pte.hu/content/szabalyzatok

 

Bemeneti, folyamatközi és végellenőrzésekkel biztosítjuk tevékenységeink és azok kimeneteinek ellenőrzését. Dokumentált eljárást tartunk fenn a feltárt hibák kijavítására, a hibákat eredményező folyamatok helyesbítésére, illetve a hibák előfordulását megelőző intézkedésekre.

 

2. AZ OTNDI kiemelt tevékenységei

Az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola keretei között zajló, a minőségbiztosítás szempontjából kiemelt jelentőségű tevékenységek az alábbiak:

 • Oktatás, képzés;
 • Kutatás-fejlesztés;
 • A Doktori Iskola hallgatóinak mentorálása (tanrendbe illesztett kutatásmódszertani kurzusok, konzulensek segítségével)
 • Tudományos műhelyek, konferenciák, könyvbemutatók szervezése, megvalósítása;
 • Publikációk támogatása, nyomtatott és elektronikus könyvek kiadása a Doktori Iskola hallgatóinak és oktatóinak műveiből;
 • Hazai és nemzetközi konferenciákra, továbbképzésekre történő eljutás segítése;
 • Hallgatói ügyintézés;
 • Együttműködések más oktatási és kutatási intézményekkel, szervezetekkel, hazai és külföldi kutatókkal.

Mivel hallgatóink igényeinek magas színvonalú teljesítéséhez elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, gondoskodunk e tevékenység folyamatának, dokumentálásának, ellenőrzésének, igazolásának, valamint az ezekről készített dokumentáció módosításának és megőrzésének, továbbá a felelősségeknek és hatásköröknek szabályozott voltáról.

 

Az oktatáshoz, képzéshez és kutatáshoz kapcsolódó főbb feladatok

Képzési terv készítése: A képzési terv az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában folyó képzés alapdokumentuma. A képzési terv készítése team-munka, az érintett Doktori Iskola oktatóinak (kiemelten a törzstagoknak és a tantárgyfelelősöknek) a közös munkája. A képzési terv elkészítésére, az ehhez kapcsolódó tematikák, tananyagok, jegyzetek megírására a Doktori Iskola vezetője kéri fel a tudományági szempontból illetékes oktatókat, és a munkát a programvezetők irányítják.

A képzési terv elérhető az alábbi honlapon: http://nevtudphd.pte.hu/content/kepzesi-terv

Tematika készítése: a tematika készítése az adott tantárgyat oktató tanár feladata a kidolgozott képzési terv alapján. A képzési terv, illetve a tematikák frissítésének, korszerűsítésének nyomon követése a Doktori Iskola törzstagjainak a feladata.

Oktatási anyagok, segédletek készítése: az adott kurzus oktatásával megbízott oktató feladata. Formája a tárgy struktúrájának, igényeinek megfelelően írott, képi vagy hanganyag lehet.

Tárgyak oktatása: a képzési tervben szereplő tárgyak oktatására a DT tagjaival és a tantárgyfelelősökkel való egyeztetés után a DT vezetője kéri fel a tanárokat minden szemeszter előtt. Az oktatók felkérése esetén kiemelt szempont a magas szintű tudományos minősítés és a tantárgyakat megalapozó, elmélyült szakértelem.

Kutatások megtervezése, vezetése: a fejlesztés kidolgozása a törzstagok és a témavezetők feladata. A témavezetőket a Doktori Iskola Tanácsa jelöli ki és hatalmazza fel.

 

3. A minőségbiztosítási rendszer elemei a doktori képzés folyamatában

A Doktori Iskola nagy hangsúlyt fektet arra a minőségbiztosítás szempontjából, hogy a képzés valamennyi fontos lépése és eleme előre tervezett, szabályzatban rögzített, követhető, ellenőrizhető és nyilvánosan ismert legyen. Ilyenek az alábbiak:

 • a képzés meghirdetése,
 • a témavezetők és az oktatók kiválasztása,
 • infrastrukturális feltételek megteremtése,
 • a felvételi/pótfelvételi vizsga előkészítése,
 • a felvételi/pótfelvételi vizsga lebonyolítása, egyéni felkészüléssel fokozatszerzésre jelentkezők elbírálása,
 • a képzési struktúra kialakítása, folyamatos korszerűsítése
 • a tantárgyi tematikák és a számonkérés rendjének kidolgozása,
 • a PhD hallgatók tantárgyválasztásának irányítása,
 • a PhD hallgatók tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, nyilvántartási rendszer kialakítása és működtetése,
 • a képzés hallgatói értékelése,
 • a doktorandusz/doktorjelölt és a témavezető folyamatos, dokumentált munkakapcsolata,
 • a doktorandusz/doktorjelölt és a fogadó tanszék (kutatóhely) kapcsolata,
 • hazai és külföldi tanulmányút segítése,
 • a doktoranduszok és doktorjelöltek rendszeres beszámoltatása,
 • a fokozatot szerzettek véleményének felmérése,
 • a fokozatot szerzettek nyilvántartása és végzés utáni kapcsolattartás,
 • a Doktori Iskola honlapjának működtetése.

 

4. A minőségirányítási rendszer elemei a fokozatszerzési eljárás során

 

A doktori fokozatszerzés általános követelményeit a PTE, a PTE BTK és az OTNDI szabályzatai részletesen tartalmazzák. Ezek nyilvánosak, elektronikus formában is elérhetők az alábbi honlapon:

http://nevtudphd.pte.hu/sites/nevtudphd.pte.hu/files/files/Szabalyzatok/otndi_szabalyzat-.pdf

A doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi döntési pontról dokumentáció készül, az az OTNDI irattárában (PTE BTK Ifjúság útja 6. B/101) iktatásra kerül.

 

A fokozatszerzés főbb lépései a következők:

 • fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés és annak elfogadása (az elfogadásról az OTNDI vezetője dönt)
 • a disszertáció-tervezet (témavezetői támogatással történő) benyújtása és elővitán történő védése,
 • a doktori szigorlat előkészítése és lebonyolítása (a szigorlati bizottság tagjait a DT jelöli ki),
 • a doktorjelöltek publikációs tevékenységének értékelése,
 • a disszertáció benyújtása (ehhez a témavezető(k) támogatása és a DT döntése szükséges), opponensi véleményezése és védése (az opponensekről, valamint a védési bizottság összeállításáról (tagokról és póttagokról) a DT szavazással dönt),
 • sikeres védés esetén a doktori fokozat odaítélése (ehhez a DT, a KDHT és az EDB jóváhagyása szükséges).

5. Tudományos konferenciák és kiadványok

 

 • A Doktori Iskola minőségbiztosítási szempontból kiemelt jelentőségű feladatának tekinti azt, hogy az iskola hallgatói, doktorjelöltjei és tanárai minden lehetséges tudományos fórumon kapjanak arra lehetőséget, hogy kutatási/fejlesztési eredményeiket közzé tegyék, azokat a tágabb szakmai közönséggel megismertessék és megvitassák. Ennek érdekében az OTNDIDoktori Tanácsa ülésein rendszeresen, többnyire külön napirendi pontként tárgyalja az oktatói és hallgatói (hazai és nemzetközi rendezvényekre irányuló) konferencia-támogatási kérelmeket; évenként országos/nemzetközi konferenciát szervez növendékeinek; támogatja az olyan, országos rendezvényekre történő eljutást, mint például az Országos Neveléstudományi Konferencia.
 • Kiemelten kezeli továbbá az Iskola a kiadványozás kérdését. Több olyan nyomtatott kiadvány-sorozatunk is létezik, amelyekben a doktorhallgatók és tanáraik évről-évre publikálhatják kutatási eredményeiket. (Például: az Iskola éves konferenciakötetei, évkönyvei, a Perspektívák a neveléstudományban c. sorozat, a Metszéspontok c. sorozat, amely az OTNDI-ben habilitált kollégák habilitációs értekezéseit jeleníti meg stb.) Több, nyomtatott vagy elektronikus formában napvilágot látott, egyedi munka is jelzi az OTNDI ez irányú törekvéseit.

 

6. A tárgyi-infrastrukturális feltételek biztosítása

 

 • Az OTNDI képzései a PTE BTK korszerűen felszerelt tantermeiben folynak. Rendezvényeink központi helyszíne workshop-ok, elővédések esetén a B/102-es tanterem, védések és habilitációk esetén a BTK-TTK Kari tanácsterem. Az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges folyóiratokat és szakkönyveket a hallgatók az egyetemi, kari, intézeti könyvtárakban elérhetik, illetve maga az OTNDI is rendelkezik egy, főként nemzetközi szakmunkákat tartalmazó, a B/102-es tanteremben elhelyezett fiókkönyvtárral.
 • Az adminisztratív munka zökkenőmentességét két iroda és jól felszerelt számítógépes munkaállomások biztosítják, melyek bővítésére, korszerűsítésére és karbantartására folyamatosan törekszünk.

 

7. Kapcsolattartás a Doktori Iskola oktatóival, témavezetőivel

 

 • Az OTNDI kiemelt figyelmet fordít arra, hogy folyamatos legyen a párbeszéd és a visszacsatolás a Doktori Iskola oktatói és témavezetői, illetve a Doktori Tanács tagjai, az Iskola vezetője és a hallgatók között. A kapcsolattartás egyrészt e-mailben történik, másrészt azokon a rendezvényeken, tudományos minősítő eljárások során, ahol a doktorképzés különböző szereplői rendszeresen tanácskoznak.
 • Kiemelten figyelmet fordít arra a Doktori Iskola vezetője és Tanácsa, hogy ne csupán az Iskola programjaihoz, hanem a hallgatók kutatási érdeklődéséhez, igényeihez is igazodjanak a témakiírások, összhangban tartva e két fontos pillért.

 

8. Kapcsolattartás hazai és külföldi kutatóhelyekkel, kutatókkal

 

 • Az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola folyamatos kapcsolatot tart hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel, kutatókkal, a munkakapcsolatok kereteit és céljait lehetőleg írásbeli szerződésben is rögzíti. (2013-ban a következő képző- és kutatóhelyekkel volt ilyen megállapodás: OFI, CHERD, HERA, Gandhi Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Ungvár, és folyamatos kapcsolatot tart Magyarország több Neveléstudományi Doktori Iskolájával, illetve programjával (SZTE, ELTE PPK, DE, EK Egri Főiskola), valamint tudományos folyóiratok szerkesztőségeivel (Educatio, Új Pedagógiai Szemle, Képzés és Gyakorlat, HERJ, Neveléstörténet, Romológia, Magiszter, Eruditio és Educatio, Penser de l’Éducation stb.), hazai és külföldi neveléstudósokkal.

 

9. A doktorhallgatók fórumai, érdekképviselete

 

A Pécsi Tudományegyetem doktorhallgatói, ezen belül az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola diákjai számára több szervezet, testület biztosít lehetőséget érdekeik érvényesítésére. A Doktori Iskola Doktori Tanácsának ülésein megjelenik az oktatástörténeti és a nevelésszociológiai program részéről is a hallgatói képviselet (1-1 fő). A doktorhallgatók kérvény formájában fordulhatnak a tanács tagjaihoz, akik a rendszeres ülések alkalmával tárgyalják meg a benyújtott kérvényeket. Emellett a doktori iskolát egy választott hallgató képviseli a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatában. A szervezet a nemzeti felsőoktatási törvény értelmében a PTE DOK képviselőjén keresztül az egyetem legfőbb döntéshozatali szervének, a Szenátusnak szavazati jogú tagjaként látja el tevékenységét, amelyhez az egyes kari szintű képviselet társul. A doktori iskolai képviselőkön keresztül történik a doktorandusz-hallgatók informálása és érdekeiknek a képviselete. A közeljövőben a szervezet tervezi egy Tanácsadó Szolgálat létrehozását, melynek keretei között egy kérdőív segítségével, „PTE DOK felmérés 2015 - Doktorandusz felmérés tanulmányi, szociális, jogi kérdésekben, a hallgatók motivációit és képzéssel szembeni elvárásait vizsgálva” címmel kíván segítséget nyújtani a doktorhallgatók számára. Ezen kívül fontos hangsúlyozni a szoros együttműködést a hallgatói érdekképviselet másik oldalát jelentő szervével, a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatával.

 

10. Kapcsolattartás jelenlegi doktorhallgatókkal és doktorjelöltekkel, illetve az OTNDI képzései iránt érdeklődő, lehetséges leendő hallgatókkal

 

 • A képzés bemutatását óralátogatási lehetőségek biztosítják.
 • A személyes vagy telefonon történő érdeklődés során a partnerrel kapcsolatba kerülő munkatárs általános tájékoztatást ad a képzésről. Konkrét igénnyel kapcsolatos információt előzetes tájékozódás alapján az illetékes vezető adhat.
 • Az érdeklődő leendő hallgatók megtekinthetik az egyetemi, kari és OTNDI szintjén elfogadott szabályzatokat, az OTNDI honlapján részletesen tájékozódhatnak az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola képzéséről, rendezvényeiről, kiadványairól.
 • A Doktori Iskola vezetője és a témavezetők előzetes megbeszélés alapján a hallgatók rendelkezésére állnak.
 • A hallgatóval kötendő szerződés (hallgatói jogviszony) akkor válik érvényessé, ha a hallgató beiratkozik a Doktori Iskolába. A hallgató a hallgatói jogviszonyon alapuló jogait a beiratkozás napjától gyakorolhatja.
 • A panaszbejelentések fogadása személyesen, vagy az OTNDI telefonszámain történik munkaidőben. (Hallgatóinkban minden kommunikációs lehetőségünket felhasználva tudatosítjuk a vélemény-nyilvánítás lehetőségét, valamint azt, hogy minden észrevételt megvizsgálunk és kezelünk.)
 • Egyetemünkön működik a doktorandusz hallgatók önkormányzata, amely képviselteti magát a legfontosabb egyetemi fórumokon (rektori tanács, szenátus, szenátusi bizottságok).

 

Pécs, 2015. szeptember 29.

 

 

 

Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin sk.

az OTNDI vezetője

 

[1]

A PTE jelenleg érvényben lévő Minőségbiztosítási szabályzata 2011-én született, és az alábbi honlapon szabadon elérhető:

http://old.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzatok/minosegbiztositasisza...

You shall not pass!