Pécsi Tudományegyetem

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

 

 

Képzési Terv

k, 2015/09/29 - 17:00 -- Márhoffer Nikolett
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pécsi Tudományegyetem BTK

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

 

Képzési terv

 

Az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában 2006. szeptember 1-én

[1]

indult meg a képzés, két programmal, melyek azóta is folyamatosan működnek: az oktatástörténeti és a nevelésszociológia program jelentik az iskola működésének alapját, utóbbihoz romológia specializáció tartozik.

      Iskolánkat a neveléstudomány területére soroljuk, de külön nevet is adtunk neki: „Oktatás és Társadalom”. Az elnevezéssel azt szándékozunk hangsúlyozni, hogy az iskola törzstagjai, témavezetői és tanárai a neveléstudománynak olyan ágaiban végzik tudományos kutatásaikat, amelyek közvetlenül érintkeznek a társadalmi jelenségekkel, területekkel. Érvényes ez a megállapítás nemcsak a nevelésszociológiára, hanem a történeti aspektusú programunkra is.

 • Az oktatástörténet összefonódik egyfelől a tágasan értelmezett művelődéstörténet kérdéseivel, problémáival, másfelől pedig a társadalomtörténettel. Ugyanakkor hangsúlyos vonása a politikaelemzés is, amely elszakíthatatlan jellegzetessége doktori iskolánk történeti elemzéseinek. Iskolánk tematikájában helyet kapnak a széles sodrású társadalmi folyamatok, a magyar és az európai vagy éppen világtörténelem összekapcsolódása a nevelés- és a művelődés alakulásában, és olyan esettanulmányok is, amelyek a történések, a pedagógiai jelenségek egy-egy pontjára világítanak rá, és a mikrovilágban keresik a nagy folyamatok helyi kristályosodását. A művelődési intézmény és a felnőttek nevelésének más színterei (pl. a munkahely) változatos kapcsolata a lokális közösséggel történeti szempontból is összekapcsolódik a nevelés- és oktatásszociológiai kutatással. Kiemelt kutatási tématerületek a programhoz kapcsolódóan: a pécsi tanárképzés történetének vizsgálata, tágabban a pedagógus professzió történetének kutatása; a lánynevelés- és női művelődés históriájának sokdimenziós feltárása; a történeti és összehasonlító szempontú tankönyvkutatások folytatása; a komparatív szemléletű neveléstörténet művelése; valamint az iskola- és tantárgytörténet.
 • A nevelésszociológiai program is széles területet foglal magába. A hagyományos nevelés- és oktatásszociológiai kérdésfeltevések természetesen szerepet kapnak programunkban: a társadalmi egyenlőtlenségek összefüggése az oktatással, a társadalmi folyamatok (demográfiai, migrációs, településhálózati) és az oktatáspolitikai döntések egymásra hatása, a gazdaság és munkaerőpiac összefüggése a szakképzéssel és a felnőttképzéssel, a társadalmi egyenlőtlenségek megjelenése az oktatásban és így tovább. Emellett külön figyelmet fordítunk a felsőoktatásra és a felnőttoktatásra. E témakörökben nem annyira az egyenlőtlenségek kérdéseire koncentrálunk, inkább az összehasonlító és oktatáspolitikai elemzésekre (különös tekintettel a felnőttoktatás által érintett társadalmi csoportok politikai „ébredésére”, vö.: Freire, Illich); valamint az intézményi vezetés, menedzsment problémáira. Az utóbbi vonulatnak külön aktualitást ad a Bologna-folyamat; valamint a munkanélküliség kezelése a felnőttek szakképzése révén. Az iskola szervezetszociológiai sajátosságainak különböző értelmezési keretekbe helyezésével az iskolán belüli folyamatok és az iskolához kapcsolódó intézményi hatások is más megvilágításba kerülnek. Mivel az életminőség magyarországi jelzőszámai az iskolázottsággal szoros összefüggést mutató társadalmi problémára utalnak, ezért ezen értelmezési keretben releváns kutatási témáink közé tartozik a kötelező iskoláztatás évei alatti, az életminőségben kulcsszerepet játszó egészségmagatartáshoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése, az iskola saját illetékességi köréhez tartozó egészségesebbé tevő erőforrások feltárása, mozgósítása, fejlesztése, az iskola szereplőinek aktív adaptációt kiváltó szabálykövető viselkedésének befolyásolása. A temporalitás, az iskola szervezetébe szőtt idődimenziók értelmezési keretében pedig a pedagógia elméletének és az iskola gyakorlatának egymásra vonatkoztatása, az adekvát válaszok megtalálásának lehetőségei jelölik ki a kutatások irányait. Mind az életminőség, mind a temporalitás értelmezési keretébe helyezett társas történések, folyamatok az iskolai tudáselsajátítás és az esélykülönbségek újabb dimenzióit tárják fel.

A nevelésszociológia programon belüli specializáció doktori iskolánkban a romológia.Itt az alap- és mesterszakon művelt diszciplínákat visszük tovább (nyelvészet, irodalom, szociológia stb.) Szerepet kap a cigány/roma nyelvek (iskolai) fejlesztése, a fejlesztés tervezése, valamint a kultúra olyan hagyományos területei, mint a mesemondás, a mesék alkalmazhatósága az oktatásban. Mindezzel együtt – a történeti, a nevelésszociológiai, módszertani aspektusokat ideértve – hangsúlyt kap a társadalom belső szerkezetének és differenciált rajzolatainak a feltárása, melyekre pedagógiai programok építhetők az esélyegyenlőség biztosításához. Az oktatás tartalmi és módszertani kérdéseinek kutatása összefüggést teremt a romológia diskurzusa és a neveléstudomány egyes területei között, így például a neveléstörténeti, a tankönyvekre és a curriculum kérdéseire, valamint az irodalom oktatásának módszertani kérdéseire irányuló kutatások között.

Nevelésszociológia Program

A program leírása

A programot vezeti: Prof. Dr. Forray R. Katalin, DSc, Professor Emeritus

Az iskolával és az iskoláztatással kapcsolatos tudományos problémák és kérdésfeltevések különböző értelmezési keretekbe rendezhetők a társadalom többdimenziós rendszerében. Az iskolarendszer szerkezetének és működésének oktatáspolitikai aspektusa az intézményi vezetéshez, menedzsmenthez kapcsolódó problémák feltárásán és értelmezésén keresztül vizsgálja oktatás és társadalom kapcsolatát. A társadalom kulturális rétegződésének értelmezési keretében hosszú távú szimbolikus tőketermelési folyamatokra és az iskola különböző színtereihez kapcsolódó manifeszt és látens pedagógiai hatásrendszerre irányul a figyelem.

Ez a program az OTDI kurzusainak segítségével a következő problémafelvetéseken keresztül vizsgálja és rendezi az iskola esélyteremtő szerepét:

 • kutatja az iskolázást befolyásoló demográfiai, migrációs, településszerkezeti folyamatokat,
 • vizsgálja az iskolázást befolyásoló gazdasági, társadalmi és térszerkezetet,
 • áttekinti a nemzetközi folyamatokat,
 • kutatja az iskola külső és belső környezetét,
 • feltárja a curriculum manifeszt és látens szerepét, funkcióját,
 • vizsgálja a pedagógusok mentalitását,
 • feltárja és elemzi a tanulók szociokulturális sajátosságait,
 • kutatja a társadalmi idő, az iskola szervezeti ideje (összességében a temporalitás kérdésköre) és a jövendő életminőség, a biológiai vagyon iskoláztatással összefüggő kapcsolatrendszerét, az értékközvetítés folyamatát,
 • felkészít a magyar és idegen nyelvű szakirodalom feltárására és felhasználására,
 • lehetőséget nyújt különböző kutatási helyszínek sajátosságainak a megismerésére,
 • valamint képessé tesz különböző önálló, tudományos igényű munkák – elsősorban a doktori disszertáció – elkészítésére.

A romológia specializáció tárgyai részben elkülönülnek, bár nem szerveződnek önálló programmá. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az OTDI hallgatóinak a közös, bevezető tanulmányok között is vannak a romológia területéhez tartozó kurzusai. A romológia kutatása iránt érdeklődő hallgatók a nevelésszociológia program kurzusait látogatják, és alternatívaként felkínált kurzusokon vehetnek részt a cigányság története, kultúrája, politikai szerveződése témakörében. Előrehaladásukhoz a Doktori Iskola minősített oktatói közül választott témavezetők nyújtanak segítséget.

Az program ezen tárgyak mellett számos további (az alábbiakban részletezett) témában kínál a hallgatóknak további (akár interdiszciplináris, akár multidiszciplináris) ismeretszerzési és tájékozódási lehetőséget: egyrészt a választható kurzusokon, másrészt a témavezető és más, a Doktori Iskola oktatói közül kikerülő konzulens segítségével. A kurzusokat elsősorban a Doktori Iskola törzstagjai tartják, de a programvezető az iskola más oktatóit is felkérheti kurzus tartására, illetve témavezetői feladat ellátására.

A fenti kérdések bemutatása, értelmezése megteremti az újabb kutatási problémák megfogalmazásához, a releváns kérdések feltevéséhez szükséges elméleti és módszertani alapot, mely a pedagógiai praxist is alakíthatja.

 

Oktatástörténet Program

 

A program leírása

 

A programot vezeti: Ambrusné Dr. Kéri Katalin, PhD habil., egyetemi tanár

A program céljai

A művelődés- és társadalomtörténeti keretek közé ágyazott oktatás- és neveléstörténet sokoldalú, sok szempontú megközelítése, a kutatására és oktatására történő, magas szintű felkészítés a Doktori Iskola Oktatástörténeti programjának kiemelt célja. Az oktatás- és neveléstörténet sajátos, köztes helyzetben lévő tudományág. Egyrészt a pedagógusképzés egyik hagyományos tárgya (a nyelvek többségében nem is lehet megkülönböztetni az oktatástörténet és neveléstörténet szavakat). Ugyanakkor a történettudományon belül is – úgy a művelődéstörténészek, mint a politikatörténészek és társadalomtörténészek körében – évtizedek óta növekszik a tudományterület jelentősége.

Az Oktatástörténeti programon belül nagy hangsúlyt kap a művelődéstörténet, mely a legrégibb humán tudományok közé tartozik. A művelődéstörténet – bár más értelemben – mind a régebbi, mind az újabb szóhasználatban rendkívül sok területet ölel fel. Mint a „művelt embert” jellemző ismeretkörre, hagyományosan nagy rá a kereslet, nem csak azok részéről, akik szaktudósnak készülnek, hanem azok részéről is, akik a média, a kultúrpolitika, a civil szféra, vagy más értelmiségi pályák felé orientálódnak. A felsőoktatásban az ún. „értelmiségi sávban” gyakran tartanak ilyen órákat, így doktorandusz hallgatóink számára ez is perspektíva. A Doktori Iskola hangsúlyos célja az intézményes művelődéstörténet, ezen belül az oktatási, felsőoktatási, „tudományosan intézményesült” műveltség történetének kutatása-tanítása.

A program rövid tematikája, háttérfeltételei

Az Oktatástörténeti program képzési és kutatási programját a művelődés- és társadalomtörténeti szemlélet, a Doktori Iskola másik, Nevelésszociológiai programjának tárgyaival szorosan összekapcsolódó tematika köti elsősorban össze. Az Oktatástörténeti program többféle szemléletmódot kombinálva, a művelődés-, a tudomány- és a társadalomtörténet illetve az oktatástörténet és oktatáspolitika kutatási eredményeit és módszereit is megjelenítve nyújt átfogó alapozást a neveléstudomány történeti aspektusainak megismeréséhez és feltárásához, elemzéséhez. Ezt segíti, hogy a PTE BTK Neveléstudományi Intézete Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszékén jelentős hagyományai vannak a művelődéstörténet kutatásának, illetve a nevelés- és oktatástörténet művelődés- és társadalomtörténeti keretek közé ágyazott oktatásának. A program sajátos jellege abban mutatkozik meg, hogy az oktatásügy történetét több tudományág szempontjából közelíti meg, és ennek érdekében számos külső szakembert, a hazai nevelés- és oktatástörténet több kiemelkedő művelőjét is bevonjuk a doktoranduszok felkészítésébe (elsősorban az ELTE PPK és az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának professzorait: Németh András, Pukánszky Béla, Donáth Péter, Szabolcs Éva rendszeresen tartanak kurzusokat az OTDI-ben).

A programban oktató szakemberek között számos történettudományi előképzettséggel (fokozattal) is rendelkezik, és az interdiszciplinaritást elősegíti, hogy más, nem a nevelés- és történettudomány területéről érkezett oktatók is hozzáteszik szaktudásukat és szemléleti módjukat a neveléstörténeti vizsgálódásokhoz.

A program sajátos és hangsúlyos vonása, hogy a képzés keretében felvetett kérdéseket és szempontokat hangsúlyosan nemzetközi, leginkább európai dimenzióban jeleníti meg, ugyanakkor kiemelten figyelmet fordít a magyarországi nevelés- és oktatás történetére, a hazai neveléstörténet-írás hagyományaira és paradigmáira.

A tantárgyak összeállításánál fontos szempontot jelentett az, hogy a képzésben kapjanak helyet a sokoldalú megközelítéssel bemutatott problématörténeti csomópontok, hiszen az utóbbi évtizedekben a nevelés- és oktatástörténet megújulását többek között éppen a szinkronisztikus szemléletmód erősödése hozta el.

            A program eszerint, egymásra épülő és egymáshoz kapcsolódó előadások, szemináriumok és egyéni kutatói munka keretében:

 • széleskörű bevezetést nyújt az oktatás- és nevelés kutatásának módszertanába,
 • szinkrón és diakrón szempontokat is érvényesítve megismertet a tudományterület eddigi legfőbb hazai és külföldi eredményeivel, különös tekintettel a 19-20. századra,
 • áttekintést ad a neveléstörténet-írás historiográfiájáról, a neveléstudomány és neveléstörténet paradigmáiról,
 • felkészít a magyar és idegen nyelvű szakirodalom feltárására és felhasználására,
 • lehetőséget nyújt különböző kutatási helyszínek sajátosságainak a megismerésére,
 • továbbá képessé tesz különböző önálló, tudományos igényű munkák (a doktori disszertáció) elkészítésére.

A program ezen általános, mindenki számára kötelező tárgyak mellett számos további (az alábbiakban részletezett) résztémában kínál a hallgatóknak további (akár interdiszciplináris, akár multidiszciplináris) ismeretszerzési és tájékozódási lehetőséget: egyrészt a választható kurzusokon, másrészt a témavezető és más, a Doktori Iskola oktatói közül kikerülő konzulens segítségével.

 

TANTERV, KURZUSOK

(A 2012/2013-as tanévtől felvett hallgatók tanterve)

A doktori képzés tantervét és kurzusait a PTE BTK tanrendje tartalmazza.

A 2011/2012-es tanévig felvett hallgatók tantervének elérhetősége:

http://www.nevtudphd.pte.hu/menu/22/21

A képzés felépítése:

Ez a képzési program 2 alternatív teljesítési útból (ösvényből) áll.Az ösvények közül teljesíteni kell EGYET!Vagyis egy ösvény minden mérföldkövét teljesíteni kell ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen és nem teljesíthető a képzési program egynél több ösvényből összegyűjtött teljesítések összeadásával! Az ösvények a korábban is használt szakirány-fogalomnak felelnek meg. A Tantervi Fában és az Időtervben az ösvények külön-külön szerepelnek: a releváns ösvény-ág kiválasztásával láthatja a hallgató a rá vonatkozó tantervi előírásokat. A Mintatantervben egy olyan csomópont is található, ahol a hallgató megnézheti azokat a tárgyakat, amelyeket minden ösvényben teljesíteni kell, vagyis amelyek teljesítését az ösvény- / szakirány-választás előtt is megkezdheti.

 

A képzés ösvényei:

Oktatás és társadalom doktori iskola nevelésszociológia program

Oktatás és társadalom doktori iskola oktatástörténeti program

Ösvény megnevezése: „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola nevelésszociológia program

 

Az ösvényben teljesítendő kredit: 180 kr.

Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!

Szakirány megnevezése: nevelésszociológia program

Az ösvény mérföldkövei:

MK-1 Közös bevezető tanulmányok

 

  A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 102 kredit

  Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): PENP15 (64kr), PENP16 (38kr)

 

MK-3 Kötelező tárgyak nevelésszociológia program számára

 

  A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 78 kredit

  A mérföldkő minden almérföldköve kötelező!

  Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): PENP20 (10kr), PENP21 (60kr)

 

MK-3.1 Kötelezően választandó tárgyak

 

  A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 8 kredit

  Ezen kötelezően választandó tárgy(ak)ból teljesíteni kell 1 darabot: PENP22 (8kr), PENP23 (8kr)

 

MK-4 Szabadon választható tárgyak

 

  A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 0 kredit

  A következő tárgyakban gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a mérföldkő összkreditébe: AKDL01

[Vissza] 

Ösvény megnevezése: Oktatás és társadalom doktori iskola oktatástörténeti program

 

Az ösvényben teljesítendő kredit: 180 kr.

Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!

Szakirány megnevezése: oktatástörténeti program

Az ösvény mérföldkövei:

MK-1 Közös bevezető tanulmányok

 

A mérföldkőben maximum gyűjthető: 7 kredit

  A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 102 kredit

  Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): PENP15 (64kr), PENP16 (38kr)

MK-2 Kötelező tárgyak oktatástörténet program számára

 

A mérföldkőben maximum gyűjthető: 173 kredit

  A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 78 kredit

  Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): PENP17 (10kr), PENP18 (8kr), PENP19 (60kr)

     

 

MK-4 Szabadon választható tárgyak

 

  A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 0 kredit

  A következő tárgyakban gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a mérföldkő összkreditébe: AKDL01

 

 

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként:

AKDL Angol készségfejlesztő kurzusok (doktori) modul

AKDL01 Oral and written presentation skills for doctoral students

A tantárgyat a képzési programban nem kell teljesíteni. Kreditgyűjtésre szolgál. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy mennyi kredit számolható el belőle!

A tantárgy mérföldköve: MK-4. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Oktatás és társadalom doktori iskola nevelésszociológia program 
Oktatás és társadalom doktori iskola oktatástörténeti program

Felelős tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató: Nikolov Marianne Dr.

 

 

 

 

 

 

 

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

  A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 1. szemeszter

  A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 6. szemeszter

 

 

 

 

 

PENP Neveléstudományi doktori program modul

 

PENP15 Közös bevezető tanulmányok (mindkét program számára)

A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Oktatás és társadalom doktori iskola nevelésszociológia program 
Oktatás és társadalom doktori iskola oktatástörténeti program

Felelős tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola
Felelős oktató:

A tantárgy teljesítési feltételei: 

  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 64kr

  Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):PENP1501 (5kr), PENP1502 (5kr), PENP1503 (4kr), PENP1505 (3kr), PENP1506 (3kr), PENP1507 (4kr), PENP1508 (4kr), PENP1509 (4kr), PENP1510 (4kr), PENP1512 (4kr), PENP1513 (4kr), PENP1514 (4kr), PENP1515 (4kr), PENP1516 (4kr), PENP1517 (4kr), PENP1518 (4kr)

  A következő tárgyelemekben gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a tantárgy 64 kreditjébe:PENP1504, PENP1511

 

Tárgyeleme(i):

PENP1501 Bevezetés a neveléstudományok paradigmáiba

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

 

 tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

 

PENP1502 Bevezetés a nevelés- és művelődéstörténeti paradigmába

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

 

PENP1503 A nevelés- és művelődéstörténet problémái I.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatókna

 ajánljuk: 2. szemeszteresek

 

PENP1504 Nevelés- és művelődéstörténeti szakirodalom-elemző szeminárium I. (választható)

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a köv

tkező hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

 

PENP1505 Kutatási gyakorlat (közgyűjtemények)

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Gyakorlat

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

 

PENP1506 Terepgyakorlat

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Gyakorlat

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

 

PENP1507 Romológia és nevelésszociológia I.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

 

PENP1508 Romológia és nevelésszociológia II.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

 

PENP1509 Bevezetés a magyarországi cigány nyelvek nyelvhasználati és nyelvpedagógiai kérd

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

 

PENP1510 A demográfia és a szociológia helyzete

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

 

PENP1511 A nevelés- és művelődéstörténeti kutatások módszertana I. (választható)

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Is

ola

 

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

 

PENP1512 A társadalmi esélykülönbségek nevelés- és oktatásszociológiai alapjai I.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Isko

a

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait el

ősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

 

PENP1513 A társadalmi esélykülönbségek nevelés- és oktatásszociológiai alapjai II.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

 

PENP1514 Bevezetés a pedagógiai pszichológiába

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

 

PENP1515 Bevezetés az oktatáspolitikába

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Dokt

ri Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

 

PENP1516 Európai Felsőoktatási Térség I.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 1 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő h

llgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

 

PENP1517 Általános kutatásmódszertan I.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárg

elem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. szemeszteresek

 

PENP1518 Általános kutatásmódszertan II."

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. szemeszteresek

 

 

PENP16 Közös kötelező tanulmányok (mindkét program számára)

A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Oktatás és társadalom doktori iskola nevelésszociológia program 
Oktatás és társadalom doktori iskola oktatástörténeti program

Felelős tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola
Felelős oktató:

A tantárgy teljesítési feltételei: 

  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 38kr

  Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):PENP1601 (5kr), PENP1602 (5kr), PENP1603 (6kr), PENP1604 (5kr), PENP1605 (4kr), PENP1606 (4kr), PENP1607 (4kr), PENP1608 (5kr)

 

Tárgyeleme(i):

PENP1601 Empirikus kutatások módszerei

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

 

PENP1602 A doktori disszertáció munkálatai I.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

 

PENP1603 A doktori disszertáció munkálatai II.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek

 

PENP1604 Nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök elemzésének kérdései

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

 

PENP1605 Európai Felsőoktatási Térség II.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

 

PENP1606 Alkalmazott szociálpszichológia

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

 

PENP1607 Az életminőség nevelés- és oktatásszociológiai aspektusai

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek

 

PENP1608 Idegen nyelvű szakirodalom feldolgozása

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek

 

 

PENP17 Az oktatás és művelődéstörténet problémái (oktatástörténet programban résztvevők számára)

A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Oktatás és társadalom doktori iskola oktatástörténeti program

Felelős tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola
Felelős oktató:

A tantárgy teljesítési feltételei: 

  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr

  Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):PENP1701 (5kr), PENP1702 (5kr)

 

Tárgyeleme(i):

PENP1701 A nevelés- és művelődéstörténet problémái II

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

 

PENP1702 A nevelés- és művelődéstörténet problémái III.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek

 

 

PENP18 Az oktatás és művelődéstörténet szakirodalma (oktatástörténet programban résztvevők számára)

A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Oktatás és társadalom doktori iskola oktatástörténeti program

Felelős tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola
Felelős oktató:

A tantárgy teljesítési feltételei: 

  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr

  Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):PENP1801 (4kr), PENP1802 (4kr)

 

Tárgyeleme(i):

PENP1801 Nevelés- és művelődéstörténeti szakirodalom-elemző szeminárium II.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

 

PENP1802 Nevelés- és művelődéstörténeti szakirodalom-elemző szeminárium III.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek

 

 

PENP19 A doktori disszertáció munkálatai (oktatástörténet programban résztvevők számára)

A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Oktatás és társadalom doktori iskola oktatástörténeti program

Felelős tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola
Felelős oktató:

A tantárgy teljesítési feltételei: 

  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 60kr

  Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):PENP1901 (10kr), PENP1902 (10kr), PENP1903 (10kr), PENP1904 (15kr), PENP1905 (15kr)

 

Tárgyeleme(i):

PENP1901 A doktori disszertáció elméleti kereteinek kidolgozása

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek

 

PENP1902 Idegen nyelvű tanulmányírás a disszertáció témaköréből

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek

 

PENP1903 Publikációk közzététele a disszertáció témaköréből

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek

 

PENP1904 A doktori disszertáció írása I.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 15kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 15 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Konzultáció

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 5 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek

 

PENP1905 A doktori disszertáció írása II.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 15kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 15 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Konzultáció

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 5 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek

 

 

PENP20 A nevelésszociológia és romológia területei (nevelésszociológia programban résztvevők számára)

A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Oktatás és társadalom doktori iskola nevelésszociológia program

Felelős tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola
Felelős oktató:

A tantárgy teljesítési feltételei: 

  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr

  Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):PENP2001 (5kr), PENP2002 (5kr)

 

Tárgyeleme(i):

PENP2001 Cigány/roma társadalom, közösségek helyzete I.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

 

PENP2002 Cigány/roma társadalom, közösségek helyzete II.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek

 

 

PENP21 A doktori disszertáció munkálatai (nevelésszociológia programban résztvevők számára)

A tantárgyat kötelező teljesíteni.

A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Oktatás és társadalom doktori iskola nevelésszociológia program

Felelős tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola
Felelős oktató:

A tantárgy teljesítési feltételei: 

  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 60kr

  Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):PENP2101 (10kr), PENP2102 (10kr), PENP2103 (10kr), PENP2104 (15kr), PENP2105 (15kr)

 

Tárgyeleme(i):

PENP2101 A disszertáció elméleti kereteinek kidolgozása

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: nincs információ

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek

 

PENP2102 Idegen nyelvű tanulmányírás a disszertáció témaköréből

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek

 

PENP2103 Publikációk közzététele a disszertáció témaköréből

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek

 

PENP2104 Doktori disszertáció írása I.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 15kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 15 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 5. szemeszteresek

 

PENP2105 Doktori disszertáció írása II.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 15kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 15 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Szeminárium

  Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 6. szemeszteresek

 

 

PENP22 Romológia specializáció

A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!

A tantárgy mérföldköve: MK-3.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Oktatás és társadalom doktori iskola nevelésszociológia program

Felelős tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola
Felelős oktató:

A tantárgy teljesítési feltételei: 

  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr

  Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):PENP2201 (4kr), PENP2202 (4kr)

 

Tárgyeleme(i):

PENP2201 Cigányság és kisebbségvédelem

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

 

PENP2202 Romológia a társadalomtudományi diskurzusokban

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek

 

 

PENP23 Nevelésszociológia specializáció

A tantárgy kötelezően választandó. Kérjük ellenőrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más tárgyakkal alternál!

A tantárgy mérföldköve: MK-3.1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Oktatás és társadalom doktori iskola nevelésszociológia program

Felelős tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola
Felelős oktató:

A tantárgy teljesítési feltételei: 

  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr

  Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):PENP2301 (4kr), PENP2302 (4kr)

 

Tárgyeleme(i):

PENP2301 Esélyteremtés és tanulássegítés I.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3. szemeszteresek

 

PENP2302 Esélyteremtés és tanulássegítés II.

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Neveléstudomány Doktori Iskola

 

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.

A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:

 

  Várható kurzustípus: Előadás

  Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)

  Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra

  A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben

  A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. szemeszteresek

 

 

 


IDŐTERV

PEDPNP02/12-13-1 - Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

Ösvények:

 

-

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola nevelésszociológia program

 

MK-1 Közös bevezető tanulmányok

1

2

3

4

5

6

A mérföldkőben gyűjtendő: 102 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): PENP15 (64kr), PENP16 (38kr)

PENP15  Közös bevezető tanulmányok (mindkét program számára)

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 64kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP1501 (5kr), PENP1502 (5kr), PENP1503 (4kr), PENP1505 (3kr), PENP1506 (3kr), PENP1507 (4kr), PENP1508 (4kr), PENP1509 (4kr), PENP1510 (4kr), PENP1512 (4kr), PENP1513 (4kr), PENP1514 (4kr), PENP1515 (4kr), PENP1516 (4kr), PENP1517 (4kr), PENP1518 (4kr)
- A következő tárgyelemekben gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a tantárgy 64 kreditébe: PENP1504, PENP1511

 

 

PENP1501  Bevezetés a neveléstudományok paradigmáiba

5k

 

 

 

 

 

 

PENP1502  Bevezetés a nevelés- és művelődéstörténeti paradigmába

5k

 

 

 

 

 

 

PENP1503  A nevelés- és művelődéstörténet problémái I.

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1504  Nevelés- és művelődéstörténeti szakirodalom-elemző szeminárium I. (választható)

 

 

 

 

 

 

 

PENP1505  Kutatási gyakorlat (közgyűjtemények)

3k

 

 

 

 

 

 

PENP1506  Terepgyakorlat

 

3k

 

 

 

 

 

PENP1507  Romológia és nevelésszociológia I.

4k

 

 

 

 

 

 

PENP1508  Romológia és nevelésszociológia II.

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1509  Bevezetés a magyarországi cigány nyelvek nyelvhasználati és nyelvpedagógiai kérd

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1510  A demográfia és a szociológia helyzete

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1511  A nevelés- és művelődéstörténeti kutatások módszertana I. (választható)

 

 

 

 

 

 

 

PENP1512  A társadalmi esélykülönbségek nevelés- és oktatásszociológiai alapjai I.

4k

 

 

 

 

 

 

PENP1513  A társadalmi esélykülönbségek nevelés- és oktatásszociológiai alapjai II.

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1514  Bevezetés a pedagógiai pszichológiába

4k

 

 

 

 

 

 

PENP1515  Bevezetés az oktatáspolitikába

4k

 

 

 

 

 

 

PENP1516  Európai Felsőoktatási Térség I.

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1517  Általános kutatásmódszertan I.

4k

 

 

 

 

 

 

PENP1518  Általános kutatásmódszertan II."

 

4k

 

 

 

 

PENP16  Közös kötelező tanulmányok (mindkét program számára)

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 38kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP1601 (5kr), PENP1602 (5kr), PENP1603 (6kr), PENP1604 (5kr), PENP1605 (4kr), PENP1606 (4kr), PENP1607 (4kr), PENP1608 (5kr)

 

 

PENP1601  Empirikus kutatások módszerei

 

 

5k

 

 

 

 

PENP1602  A doktori disszertáció munkálatai I.

 

 

5k

 

 

 

 

PENP1603  A doktori disszertáció munkálatai II.

 

 

 

6k

 

 

 

PENP1604  Nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök elemzésének kérdései

 

 

5k

 

 

 

 

PENP1605  Európai Felsőoktatási Térség II.

 

 

4k

 

 

 

 

PENP1606  Alkalmazott szociálpszichológia

 

 

4k

 

 

 

 

PENP1607  Az életminőség nevelés- és oktatásszociológiai aspektusai

 

 

 

4k

 

 

 

PENP1608  Idegen nyelvű szakirodalom feldolgozása

 

 

 

5k

 

 

 

MK-3 Kötelező tárgyak nevelésszociológia program számára

1

2

3

4

5

6

A mérföldkőben gyűjtendő: 78 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): PENP20 (10kr), PENP21 (60kr)

PENP20  A nevelésszociológia és romológia területei (nevelésszociológia programban résztvevők számára)

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP2001 (5kr), PENP2002 (5kr)

 

 

PENP2001  Cigány/roma társadalom, közösségek helyzete I.

 

 

5k

 

 

 

 

PENP2002  Cigány/roma társadalom, közösségek helyzete II.

 

 

 

5k

 

 

PENP21  A doktori disszertáció munkálatai (nevelésszociológia programban résztvevők számára)

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 60kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP2101 (10kr), PENP2102 (10kr), PENP2103 (10kr), PENP2104 (15kr), PENP2105 (15kr)

 

 

PENP2101  A disszertáció elméleti kereteinek kidolgozása

 

 

 

 

10k

 

 

PENP2102  Idegen nyelvű tanulmányírás a disszertáció témaköréből

 

 

 

 

10k

 

 

PENP2103  Publikációk közzététele a disszertáció témaköréből

 

 

 

 

10k

 

 

PENP2104  Doktori disszertáció írása I.

 

 

 

 

15k

 

 

PENP2105  Doktori disszertáció írása II.

 

 

 

 

 

15k

 

MK-3.1 Kötelezően választandó tárgyak

1

2

3

4

5

6

A mérföldkőben gyűjtendő: 8 kredit
- Ezen kötelezően választandó tárgy(ak)ból teljesíteni kell 1 darabot: PENP22 (8kr), PENP23 (8kr)

PENP22  Romológia specializáció

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP2201 (4kr), PENP2202 (4kr)

 

 

PENP2201  Cigányság és kisebbségvédelem

 

 

4k

 

 

 

 

PENP2202  Romológia a társadalomtudományi diskurzusokban

 

 

 

4k

 

 

PENP23  Nevelésszociológia specializáció

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP2301 (4kr), PENP2302 (4kr)

 

 

PENP2301  Esélyteremtés és tanulássegítés I.

 

 

4k

 

 

 

 

PENP2302  Esélyteremtés és tanulássegítés II.

 

 

 

4k

 

 

 

MK-4 Szabadon választható tárgyak

1

2

3

4

5

6

A mérföldkőben gyűjtendő: 0 kredit
- A következő tárgyakban gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a képzés 180 kreditébe: AKDL01

AKDL01  Oral and written presentation skills for doctoral students

 

AKDL0101  Oral and written presentation skills for doctoral students
Felelős oktatója: Nikolov Marianne Dr.

 

 

 

 

 

 

IDŐTERV

PEDPNP02/12-13-1 - Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

Ösvények:

               

 

+

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola nevelésszociológia program

 

-

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola oktatástörténeti program

 

MK-1 Közös bevezető tanulmányok

1

2

3

4

5

6

A mérföldkőben maximum gyűjthető: 7 kredit
- A mérföldkőben gyűjtendő: 102 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): PENP15 (64kr), PENP16 (38kr)

PENP15  Közös bevezető tanulmányok (mindkét program számára)

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 64kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP1501 (5kr), PENP1502 (5kr), PENP1503 (4kr), PENP1505 (3kr), PENP1506 (3kr), PENP1507 (4kr), PENP1508 (4kr), PENP1509 (4kr), PENP1510 (4kr), PENP1512 (4kr), PENP1513 (4kr), PENP1514 (4kr), PENP1515 (4kr), PENP1516 (4kr), PENP1517 (4kr), PENP1518 (4kr)
- A következő tárgyelemekben gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a tantárgy 64 kreditébe: PENP1504, PENP1511

 

 

PENP1501  Bevezetés a neveléstudományok paradigmáiba

5k

 

 

 

 

 

 

PENP1502  Bevezetés a nevelés- és művelődéstörténeti paradigmába

5k

 

 

 

 

 

 

PENP1503  A nevelés- és művelődéstörténet problémái I.

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1504  Nevelés- és művelődéstörténeti szakirodalom-elemző szeminárium I. (választható)

 

 

 

 

 

 

 

PENP1505  Kutatási gyakorlat (közgyűjtemények)

3k

 

 

 

 

 

 

PENP1506  Terepgyakorlat

 

3k

 

 

 

 

 

PENP1507  Romológia és nevelésszociológia I.

4k

 

 

 

 

 

 

PENP1508  Romológia és nevelésszociológia II.

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1509  Bevezetés a magyarországi cigány nyelvek nyelvhasználati és nyelvpedagógiai kérd

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1510  A demográfia és a szociológia helyzete

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1511  A nevelés- és művelődéstörténeti kutatások módszertana I. (választható)

 

 

 

 

 

 

 

PENP1512  A társadalmi esélykülönbségek nevelés- és oktatásszociológiai alapjai I.

4k

 

 

 

 

 

 

PENP1513  A társadalmi esélykülönbségek nevelés- és oktatásszociológiai alapjai II.

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1514  Bevezetés a pedagógiai pszichológiába

4k

 

 

 

 

 

 

PENP1515  Bevezetés az oktatáspolitikába

4k

 

 

 

 

 

 

PENP1516  Európai Felsőoktatási Térség I.

 

4k

 

 

 

 

 

PENP1517  Általános kutatásmódszertan I.

4k

 

 

 

 

 

 

PENP1518  Általános kutatásmódszertan II."

 

4k

 

 

 

 

PENP16  Közös kötelező tanulmányok (mindkét program számára)

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 38kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP1601 (5kr), PENP1602 (5kr), PENP1603 (6kr), PENP1604 (5kr), PENP1605 (4kr), PENP1606 (4kr), PENP1607 (4kr), PENP1608 (5kr)

 

 

PENP1601  Empirikus kutatások módszerei

 

 

5k

 

 

 

 

PENP1602  A doktori disszertáció munkálatai I.

 

 

5k

 

 

 

 

PENP1603  A doktori disszertáció munkálatai II.

 

 

 

6k

 

 

 

PENP1604  Nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök elemzésének kérdései

 

 

5k

 

 

 

 

PENP1605  Európai Felsőoktatási Térség II.

 

 

4k

 

 

 

 

PENP1606  Alkalmazott szociálpszichológia

 

 

4k

 

 

 

 

PENP1607  Az életminőség nevelés- és oktatásszociológiai aspektusai

 

 

 

4k

 

 

 

PENP1608  Idegen nyelvű szakirodalom feldolgozása

 

 

 

5k

 

 

 

MK-2 Kötelező tárgyak oktatástörténet program számára

1

2

3

4

5

6

A mérföldkőben maximum gyűjthető: 173 kredit
- A mérföldkőben gyűjtendő: 78 kredit
- Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): PENP17 (10kr), PENP18 (8kr), PENP19 (60kr)

PENP17  Az oktatás és művelődéstörténet problémái (oktatástörténet programban résztvevők számára)

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP1701 (5kr), PENP1702 (5kr)

 

 

PENP1701  A nevelés- és művelődéstörténet problémái II

 

 

5k

 

 

 

 

PENP1702  A nevelés- és művelődéstörténet problémái III.

 

 

 

5k

 

 

PENP18  Az oktatás és művelődéstörténet szakirodalma (oktatástörténet programban résztvevők számára)

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP1801 (4kr), PENP1802 (4kr)

 

 

PENP1801  Nevelés- és művelődéstörténeti szakirodalom-elemző szeminárium II.

 

 

4k

 

 

 

 

PENP1802  Nevelés- és művelődéstörténeti szakirodalom-elemző szeminárium III.

 

 

 

4k

 

 

PENP19  A doktori disszertáció munkálatai (oktatástörténet programban résztvevők számára)

 

A tantárgyban gyűjtendő összesen: 60kr
- Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): PENP1901 (10kr), PENP1902 (10kr), PENP1903 (10kr), PENP1904 (15kr), PENP1905 (15kr)

 

 

PENP1901  A doktori disszertáció elméleti kereteinek kidolgozása

 

 

 

 

10k

 

 

PENP1902  Idegen nyelvű tanulmányírás a disszertáció témaköréből

 

 

 

 

10k

 

 

PENP1903  Publikációk közzététele a disszertáció témaköréből

 

 

 

 

10k

 

 

PENP1904  A doktori disszertáció írása I.

 

 

 

 

15k

 

 

PENP1905  A doktori disszertáció írása II.

 

 

 

 

 

15k

 

MK-4 Szabadon választható tárgyak

1

2

3

4

5

6

A mérföldkőben gyűjtendő: 0 kredit
- A következő tárgyakban gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a képzés 180 kreditébe: AKDL01

AKDL01  Oral and written presentation skills for doctoral students

 

AKDL0101  Oral and written presentation skills for doctoral students
Felelős oktatója: Nikolov Marianne Dr.

 

 

 

 

 

 

               


A Doktori Iskola oktatói, témavezetői és kutatási témáik

 

A OTNDI témavezetői:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=140&diID=126

 

Az aktuális témakiírások részletes leírása az alábbi helyeken érhető el:

http://nevtudphd.pte.hu/content/doktori-iskola-aktualis-temakiirasai

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&num=174

 
[1]

A MAB plénuma a 2005. október 28-iki ülésén a 2005/9/III/1. sz. határozatával hagyta jóvá a Neveléstudományok tudományágban létesíteni tervezett doktori iskola akkreditációjára benyújtott pályázatot

You shall not pass!